גישור עסקי

זהו מאמר כללי שתוכלו להשתמש בו להוספת תכני מאמרים / נושאים באתר שלכם.
אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך. אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים. ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה. זהו מאמר כללי שתוכל להשתמש בו להוספת תוכן מאמרים / נושאים באתר שלך. אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך.

גישור עסקי

איך מתנהל הליך גישור? 

פתיחה.

 מי משתתף, הצהרת פתיחה, חוזה הגישור. 

שמיעת סיפורי הצדדים והקשבה אקטיבית. 

משאים ומתנים קטנים: נושאים אינטרסים, רגשות, העלאת אופציות וכו. 

שיחות נפרדות- כשרואים שמגיעים למבוי סתום ניתן לדבר עם כל צד בנפרד.

 הגעה להסכם. ס' 79 לחוק בתי המשפט: "הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו". 

הגדרת גישור. חקיקה ראשונית שתוקנה בהמשך. 

תקנות הגישור (תיקון תשס"ב)גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין , כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר ע"י בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו.

 הגדרה יותר מפורטת. עדיין לא מקבלים שום עיקרון של מו"מ משלב.  מנעד הגישור- טבלה של רסקין.

 מציג סוגים שונים של מגשרים. מציגה גישה שהייתה נכונה לאותה תק', בה הגישור נעשה על בסיס זכויות ולא על בסיס אינטרסים: מגשר מעריך צר: מנסה להגיד לצדדים מה התוצאה הצפויה בביהמ"ש, מתייחס לבעיה באופן צר. רואה את השאלה המשפטית. 

מעריך רחב: יכול לעזור לצדדים לבחון את האינטרסים שלהם. מפתח ומציע פתרונות שמבוססים על אינטרסים. יצירתי יותר, חושב בצורה רחבה על אינטרסים וכו. 

מאפשר צר: פסיבי. תפקידו לעזור לצדדים לחשוב בעצמם על ההצעות שקיבלו, החליפו רעיונות. צריכים לחשוב לבד מה ביהמ"ש יכריע בנושא. נותן לצדדים לעשות עבודה פשוטה של אפשרויות, פתרון והערכה פשוטה. 


מאפשר רחב: עוזר לצדדים לעבור הליך בו הם מדברים על אינטרסים ורגשות. עוזר לצדדים לעבור את התהליך. התהליך משמעותי מבחינתו. נותן את מקסימום הכוח לצדדים ונותן לסכסוך שלו את ההתייחסות הרחבה ביותר. על הטבלה של רסקין נמתחה הרבה ביקורת. המעריך הרחב נתפס כיחיד שהוא הנכון. תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג- 1993 חובות המגשר: 5. א) במילוי תפקידו ינהג המגשר בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים. ב) המגשר יסרב לקבל מינוי לפי תקנה 3 אם - (1) היה בינו לבין אחד מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם, זולת אם הודיע על כך לבעלי הדין האחרים והם נתנו את הסכמתם למינויו בכתב; (2) הוא עלול, לדעתו, להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמגשר ובין ענין אחר; נתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך הגישור, יפסיק המגשר את הגישור, ויודיע לבית המשפט כי אינו יכול להמשיך לשמש כמגשר. ג) המגשר יעמיד את בעלי הדין על הצורך להתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך. ד) המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא יכול היה לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הגישור. ה) המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור. ו) מסר בעל דין מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי כל בעל דין אחר, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות. ז) המגשר לא ייעץ לבעלי הדין בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא ייתן חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות שהתעוררה במהלך הגישור, אף אם היא בתחום התמחותו. ח) המגשר לא יהיה צד להסדר הגישור, ולא יוטלו עליו בהסדר הגישור חובות ולא יוקנו לו זכויות, בין במישרין בין בעקיפין, ואולם לאחר הפסקת הגישור רשאים בעלי הדין להסכים שהמגשר ייתן חוות דעת על הסכסוך או יתמנה לבורר בסכסוך.

גישור עסקי מחיר